თვითმმართველობა და რეგიონული განვითარება
კანონმდებლობა პროექტები პუბლიკაციები
ცენტრის მისია

რეგიონული  და  მუნიციპალური  განვითარებისმმართველობის  სისტემის  დეცენტრალიზაციისა  და დეკონცენტრაციის სფეროში სამინისტროს საქმიანობის ხელშეწყობა;

 

რეგიონული  და  მუნიციპალური  განვითარებისმმართველობის  სისტემის  დეცენტრალიზაციისა  და დეკონცენტრაციის    ხელშეწყობის    მიზნით,    შესაბამისი   რეკომენდაციების,   საკანონმდებლო   და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების პროექტების მომზადება და სამინისტროსთვის წარდგენა;

 

რეგიონული  და  მუნიციპალური  განვითარების  პროცესის  ტექნიკურისაინფორმაციო და საექსპერტო მხარდაჭერა;

 

) მუნიციპალიტეტის ორგანოების საქმიანობის ხელშეწყობის მიზნით, რეკომენდაციების შემუშავება;

 

) კომპეტენციის შესაბამისად, რეგიონული და მუნიციპალური განვითარებისათვის დამატებითი ფინანსური

რესურსების მოძიება და დონორ ორგანიზაციებთან დადებული შეთანხმებების შესაბამისად, მათი განკარგვა;

 

) რეგიონული და მუნიციპალური განვითარების ხელშეწყობის მიზნით, საჯარო მოსამსახურეთა სწავლების ღონისძიებების განხორციელება;

 

ვ1) ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა უწყვეტი სწავლების სისტემის კოორდინაცია, სასწავლო-მეთოდური და ინფორმაციული მხარდაჭერა, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;

 

კომპეტენციის  ფარგლებშიადგილობრივი  თვითმმართველობის  ორგანოებთანკერძო  და  საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებთან, მედიასთან, სხვა დაინტერესებულ პირებთან, აგრეთვე, საერთაშორისო, მათ  შორისდონორ  ორგანიზაციებთან  თანამშრომლობაერთობლივი  ღონისძიებების  დაგეგმვა  და განხორციელება, შესაბამის პროგრამებში და პროექტებში მონაწილეობა;

 

) რეგიონული და მუნიციპალური განვითარების ხელშეწყობის მიზნით, კონფერენციების, სემინარებისა და სხვა ღონისძიებების ორგანიზება;

 

რეგიონული  და  მუნიციპალური  განვითარებისმმართველობის  სისტემის  დეცენტრალიზაციისა  და დეკონცენტრაციის შესახებ საზოგადოების ინფორმირება;

 

) საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული სხვა უფლებამოსილების განხორციელება.ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემისა და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრის ოფიციალური ვებ-გვერდი