თვითმმართველობა და რეგიონული განვითარება
კანონმდებლობა პროექტები პუბლიკაციები
კანონმდებლობა

საქართველოს კონსტიტუცია

 

საქართველოს კანონი "ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი"

 

საქართველოს კანონი "საჯარო სამსახურის შესახებ"

 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი

 

საქართველოს ორგანული კანონი "საქართველოს შრომის კოდექსი"

 

საქართველოს კანონი "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ"


საქართველოს კანონი "საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ"

 

საქართველოს კანონი "ნორმატიული აქტების შესახებ"


საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი

 

საქართველოს კანონი "სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ"


საქართველოს კანონი "სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის შესახებ"

 

საქართველოს მთავრობის დადგენილება #219 "საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების შესახებ" 

 

საქართველოს მთავრობის დადგენილება #363 "მუნიციპალიტეტებს შორის ქონებისა და ვალდებულებების გადანაწილების წესის დამტკიცების შესახებ"

 

საქართველოს მთავრობის განკარგულება #959 "ადგილობრივი თვითმმართველობის საჯარო მოსამსახურეთა უწყვეტი სწავლების კონცეფცია"

 

საქართველოს მთავრობის განკარგულება #1182 "საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაციისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა ტრენინგის მექანიზმის დამტკიცების თაობაზე

 

"ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელის ატესტაციის ტესტირების ეტაპების ჩატარების მეთოდიკის, თემატიკისა და შეფასების კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ" სსიპ საჯარო სამსახურის ბიუროს უფროსის 2014 წლის 10 სექტემბრის N73/სა ბრძანება. 

 

სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროს უფროსის 2014 წლის 10 სექტემბრის N73/სა ბრძანებაში ცვლილება

 

საქართველოს მთავრობის დადგენილება #576 "საჯარო სამსახურის თანამდებობათა რეესტრის დამტკიცების შესახებ"

 

საქართველოს მთავრობის დადგენილება #319 "ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა უწყვეტი სწავლების სისტემის, მასში ჩართული უწყებების უფლებამოსილებებისა და ამ სისტემის ფუნქციონირების პრინციპებისა და წესის დამტკიცების თაობაზე"ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემისა და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრის ოფიციალური ვებ-გვერდი