თვითმმართველობა და რეგიონული განვითარება
კანონმდებლობა პროექტები პუბლიკაციები
ცენტრის მისია

 

ა) დეცენტრალიზაციის, ეფექტიანი ტერიტორიული მმართველობის, რეგიონული განვითარებისა და ადგილობრივ დონეზე კარგი მმართველობის განვითარების სფეროში სამინისტროს საქმიანობის ხელშეწყობა;

 

) დეცენტრალიზაციის, ეფექტიანი ტერიტორიული მმართველობის, რეგიონული განვითარებისა და ადგილობრივ დონეზე კარგი მმართველობის განვითარების სფეროში საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების პროექტების მომზადება და სამინისტროსთვის წარდგენა;

 

) დეცენტრალიზაციის, ეფექტიანი ტერიტორიული მმართველობის, რეგიონული განვითარებისა და ადგილობრივ დონეზე კარგი მმართველობის განვითარების პროცესის საექსპერტო მხარდაჭერა;

 

) დეცენტრალიზაციის, ეფექტიანი ტერიტორიული მმართველობის, რეგიონული განვითარებისა და ადგილობრივ დონეზე კარგი მმართველობის განვითარების სფეროში რეკომენდაციებისა და წინადადებების მომზადება;

 

ე) დეცენტრალიზაციის, ეფექტიანი ტერიტორიული მმართველობის, რეგიონული განვითარებისა და ადგილობრივ დონეზე კარგი მმართველობის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით საჭირო ინფორმაციის მოძიება, სისტემატიზაცია და ანალიზი;

 

ვ) ადგილობრივ დონეზე თვითმმართველობის ეფექტიანად განხორციელებისა და კარგი მმართველობის პრინციპების დანერგვის ხელშეწყობა;

 

ზ) კომპეტენციის ფარგლებში, პოლიტიკისა და სტრატეგიის დოკუმენტების შემუშავების მხარდაჭერა;

 

თ) დეცენტრალიზაციის, ეფექტიანი ტერიტორიული მმართველობის, რეგიონული განვითარებისა და ადგილობრივ დონეზე კარგი მმართველობის განვითარების, მათ შორის მუნიციპალური სერვისების მიწოდების სფეროში კარგი პრაქტიკის შესწავლა და შესაბამისი წინადადებების შემუშავება;

 

) დეცენტრალიზაციის, ეფექტიანი ტერიტორიული მმართველობის, რეგიონული განვითარებისა და ადგილობრივ დონეზე კარგი მმართველობის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით, ადამიანური რესურსების შესაძლებლობათა გაზრდის ხელშეწყობა;

 

) დეცენტრალიზაციის, ეფექტიანი ტერიტორიული მმართველობის, რეგიონული განვითარებისა და ადგილობრივ დონეზე კარგი მმართველობის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით, ფორუმების, კონფერენციების, სემინარებისა და სხვა ღონისძიებების ორგანიზება და მათში მონაწილეობა;

 

) კომპეტენციის ფარგლებში, თვითმმართველ ერთეულებთან, კერძო და საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებთან, მედიასთან, სხვა დაინტერესებულ პირებთან, აგრეთვე, საერთაშორისო, მათ შორის, დონორ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა, ერთობლივი ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება, შესაბამის პროგრამებში და პროექტებში მონაწილეობა;

 

) კომპეტენციის შესაბამისად, დამატებითი ფინანსური რესურსების მოძიება და დონორ ორგანიზაციებთან დადებული შეთანხმებების შესაბამისად, მათი განკარგვა;

 

) ცენტრის საქმიანობის შესახებ საზოგადოების ინფორმირება;

 

) საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული სხვა უფლებამოსილების განხორციელება.

 ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემისა და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრის ოფიციალური ვებ-გვერდი