თვითმმართველობა და რეგიონული განვითარება
კანონმდებლობა პროექტები პუბლიკაციები
პუბლიკაციები

წესდების ცვლილება (2014)


რეკომენდაცია მუნიციპალიტეტში კონკურსის ჩატარების შესახებ (2014)


რეკომენდაცია მუნიციპალიტეტში ატესტაციის ჩატარების შესახებ (2014)


სახელმძღვანელო ახლადშექმნილი მუნიციპალიტეტებისათვის (2014)


რა არის საინფორმაციო საზოგადოება (2007)


სასარგებლო გამოცდილების სახელმძღვანელო (2007)


თანამშრომელთა შერჩევის სახელმძღვანელო (2014)


ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი (აზერბაიჯანული ენა)


ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი (სომხური ენა)


ადგილობრივ თვითმმართველობაში მოქალაქეთა ჩართულობის სახელმძღვანელო


ტრენინგ-საჭიროებათა შეფასების მეთოდოლოგია (სახელმძღვანელო მუნიციპალიტეტებისთვის) (2014) 


თანამშრომლობა ადგილობრივ თვითმმართველობებს შორის საჯარო სამსახურების უზრუნველსაყოფად (2014)


ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანოს მართვის სამართლებრივი ასპექტები (2014)


საჯარო ფინანსებისა და ქონების მართვის სახელმძღვანელო (2014)

 

პოლიტიკის დოკუმენტი #1: საზღვრისპირა, ტრანსსასაზღვრო და ტრანსეროვნული  რეგიონული თანამშრომლობა (2015) 


პოლიტიკის დოკუმენტი #2: ტერიტორიული ოპტიმიზაცია - ურბანული და სასოფლო განვითარება (2015)


პოლიტიკის დოკუმენტი #3: რეგიონული და ინფრასტრუქტურული განვითარების პოლიტიკის შესაბამისობა ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულების პრიორიტეტებთან (2015)


პოლიტიკის დოკუმენტი #4: ადგილობრივი ტრანსპორტი (2015)


პოლიტიკის დოკუმენტი #5: კომუნალური სფერო - წყალმომარაგება (2015)

 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ ამოქმედებამდე არსებული თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელის - რწმუნებულის ინსტიტუტის ფუნქციური ანალიზი და რეკომენდაციები (2015)

 

ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელის კონკურსისა და ატესტაციის ჩატარების დროებითი სისტემის ანალიზი (2015)ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემისა და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრის ოფიციალური ვებ-გვერდი