თვითმმართველობა და რეგიონული განვითარება
კანონმდებლობა პროექტები პუბლიკაციები
პროაქტიულად გამოქვეყნებული ინფორმაცია

1. ზოგადი ინფორმაცია სსიპ ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრის შესახებ

 

ინფორმაციის დასახელება

(განახლების ვადები)

1.1

სსიპ ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრის სტრუქტურა და ფუნქციების აღწერა


(განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში  (ცვლილების ძალაში შესვლიდან 10 დღის განმავლობაში))

1.2 

სსიპ ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრის საქმიანობის მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტები (დებულება/წესდება, შინაგანაწესი)


(განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში (ცვლილების ძალაში შესვლიდან 10 დღის განმავლობაში))

1.3 

სსიპ ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრის საქმიანობის შესახებ წლიური ანგარიში


(ქვეყნდება ყოველწლიურად(წლის დასრულებიდან 3 თვის განმავლობაში))

1.4

სსიპ ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრის მიერ შემუშავებული სტრატეგიები, კონცეფციები და სამოქმედო გეგმები


(განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში (ცვლილების ძალაში შესვლიდან 10 დღის განმავლობაში))

1.5

სსიპ ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრის ხელმძღვანელის და მოადგილის შესახებ ინფორმაცია: სახელი, გვარი, ფოტოსურათი, ბიოგრაფიული მონაცემები


(განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში)

1.6 

სსიპ ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრის მისამართი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი და ტელეფონის ნომერი, საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ტელეფონის ნომერი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი, ფაქსის ნომერი, ცხელი ხაზის ნომერი


(განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში)

 

2. საჯარო ინფორმაციის გვერდი

 

ინფორმაციის დასახელება

(განახლების ვადები)

2.1

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნ-ველყოფაზე პასუხისმგებელი პირის სახელი, გვარი, თანამდებობა,  სამსახურის ელექტრონული ფოსტა,  სამსახურის ტელეფონისა და ფაქსის ნომრები


(განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში)

2.2 

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები


(განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში)

2.3 

ადმინისტრაციული საჩივრის ფორმები/ნიმუშები და ინფორმაცია გასაჩივრების წესის შესახებ


(განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში)

2.4

სსიპ ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრის მიერ საქართველოს პრეზიდენტისთვის, პარლამენტისთვის და პრემიერ მინისტრისათვის წარდგენილი საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლით გათვალისწინებული ყოველწლიური ანგარიში


(ქვეყნდება ყოველწლიურად (10 დეკემბერს))

2.5

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე და მე-40 მუხლების შესაბამისად განცხადებების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა


(ქვეყნდება კვარტალურად(კვარტლის დასრულებიდან 1 თვის განმავლობაში))

 

3. ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს საკადრო უზრუნველყოფის შესახებ

 

ინფორმაციის დასახელება

(განახლების ვადები)

3.1

სსიპ ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრში გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი, კონკურსის შედეგები (მხოლოდ კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა), კონკურსის შედეგების გასაჩივრების წესი და პროცედურა


(განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში)

3.2 

ნორმატიული აქტები, რომლებიც განსაზღვრავს სსიპ ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრში კონკურსის ჩატარების წესებს


(განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში)

3.3 

სსიპ ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში


(ქვეყნდება კვარტალურად (კვარტლის დასრულებიდან 1 თვის განმავლობაში))

 

4. ინფორმაცია სსიპ ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრის მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების და სახელმწიფო ქონების პრივატიზების შესახებ

 

ინფორმაციის დასახელება

(განახლების ვადები)

4.1

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა


(ქვეყნდება კვარტალურად (კვარტლის დასრულებიდან 1 თვის განმავლობაში))

4.2 

სსიპ ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრის მიერ  სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია  მიმწოდებლის, შესყიდვის ობიექტის, შესყიდვის საშუალების, ხელშეკრულების ღირებულებისა და გადარიცხული თანხების მითითებით


(ქვეყნდება კვარტალურად (კვარტლის დასრულებიდან 1 თვის განმავლობაში))

4.3 

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ


(ქვეყნდება კვარტალურად (კვარტლის დასრულებიდან 1 თვის განმავლობაში))

4.4

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები


(ქვეყნდება კვარტალურად (კვარტლის დასრულებიდან 1 თვის განმავლობაში))

 

5. ინფორმაცია სსიპ ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრის დაფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის შესახებ

 

ინფორმაციის დასახელება

(განახლების ვადები)

5.1

სსიპ ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრის დამტკიცებული და და-ზუსტებული ბიუჯეტები


(ქვეყნდება კვარტალურად (კვარტლის დასრულებიდან 1 თვის განმავლობაში))

5.2 

ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია (ნაზარდი ჯამით)


(ქვეყნდება კვარტალურად და ყოველწლიურად (კვარტლის დასრულებიდან 1 თვის განმავლობაში, ხოლო წლიური -  წლის დასრულებიდან 3 თვის განმავლობაში)

5.3 

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად)


(ქვეყნდება კვარტალურად (კვარტლის დასრულებიდან 1 თვის განმავლობაში))

5.4

ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული  სამივლინებო ხარჯების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) (ცალ-ცალკე ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ განხორციელებული მივლინებების მიხედვით)


(ქვეყნდება კვარტალურად (კვარტლის დასრულებიდან 1 თვის განმავლობაში)) 

5.5

სსიპ ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი მოდე-ლის მითითებით


(ქვეყნდება ყოველწლიურად (წლის დასრულებიდან 3 თვის განმავლობაში))

5.6

ინფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ ჯამურად


ქვეყნდება ყოველწლიურად (წლის დასრულებიდან 3 თვის განმავლობაში)

5.7

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ ინფორმაცია  ჯამურად


ქვეყნდება ყოველწლიურად (წლის დასრულებიდან 3 თვის განმავლობაში)

5.8

სსიპ ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების ჩამონათვალი


ქვეყნდება ყოველწლიურად (წლის დასრულებიდან 3 თვის განმავლობაში)

5.9

ინფორმაცია განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე (საერთაშორისო და ადგილობრივი ზარები)  გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ ჯამურად


ქვეყნდება ყოველწლიურად (წლის დასრულებიდან 3 თვის განმავლობაში)

5.10

უცხო სახელმწიფოთა მთავრობების,  საერთაშორისო ორგანიზაციების, სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულების  მიერ სსიპ ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრის გამოყოფილი ფინანსური დახმარების (გრანტები, კრედიტები) შესახებ ინფორმაცია


ქვეყნდება ყოველწლიურად (წლის დასრულებიდან 3 თვის განმავლობაში)

5.11

ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ გაცემული გრანტების შესახებ, მათ შორის, გრანტის მიმღები, მიზნობრიობა, გრანტის მოცულობა და გადარიცხული ოდენობა


ქვეყნდება ყოველწლიურად (წლის დასრულებიდან 3 თვის განმავლობაში)

5.12

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან სსიპ ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრისთვის გამოყოფილი თანხების  შესახებ ინფორმაცია


ქვეყნდება კვარტალურად (კვარტლის დასრულებიდან 1 თვის განმავლობაში)

5.13

სამართლებრივი აქტები საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან სსიპ ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრისთვის გამოყოფილი თანხების  შესახებ


ქვეყნდება აქტის მიმღები ორგანოს მიერ ძალაში შესვ-ლიდან 10 დღეში 

 

6. სამართლებრივი აქტები

 

ინფორმაციის დასახელება

(განახლების ვადები)

6.1

ნორმატიული აქტები, რომლებიც უშუალოდ არის დაკავშირებული სსიპ ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრის საქმიანობასთან


ქვეყნდება ძალაში შესვლიდან  10 დღეში 

6.2 

ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტები, რომლებიც, სსიპ ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრის შეფასებით, საზოგადოებრივი ინტერესის შემცველია


ქვეყნდება ძალაში შესვლიდან  10 დღეში 

 

7.    სხვა საჯარო ინფორმაცია

 

ინფორმაციის დასახელება

(განახლების ვადები)

7.1

ადმინისტრაციული ორგანოს სერვისების შესახებ ინფორმაცია


განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში 

7.2 

ინფორმაცია იმ მოსაკრებლების, ტარიფებისა და საფასურების შესახებ, რომლებიც დადგენილია ან/და რომელთა გადახდევინებაც ხდება ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ


განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში 

 ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემისა და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრის ოფიციალური ვებ-გვერდი