თვითმმართველობა და რეგიონული განვითარება
კანონმდებლობა პროექტები პუბლიკაციები
პროაქტიულად გამოქვეყნებული ინფორმაცია 1.2

სსიპ ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრის საქმიანობის მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტები (დებულება/წესდება, შინაგანაწესი)

 

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
შინაგანაწესი 14.01.2014
ბრძანება შინაგანაწესში ცვლილების შეტანის შესახებ 05.09.2014

ბრძანება შინაგანაწესში ცვლილების შეტანის შესახებ 30.07.2015

საქართველოს მთავრობის დადგენილება ცენტრის დაფუძნების შესახებ 17.04.2015

დებულება 17.04.2015

ბრძანება დებულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 20.08.2015

ბრძანება დებულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  22.03.2016

დებულება (კონსოლიდირებული ვერსია)  22.03.2016

საქმისწარმოების ინსტრუქცია  28.05.2014

ბრძანება შინაგანაწესში ცვლილების შეტანის შესახებ 03.10.2016

შრომის შინაგანაწესი (კონსოლიდირებული ვერსია) 19.12.2016

ბრძანება შინაგანაწესში ცვლილების შეტანის შესახებ 22.0.3.2017

დებულება (კონსოლიდირებული ვერსია) 01.03.2018ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემისა და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრის ოფიციალური ვებ-გვერდი