თვითმმართველობა და რეგიონული განვითარება
კანონმდებლობა პროექტები პუბლიკაციები
პროაქტიულად გამოქვეყნებული ინფორმაცია 6.1

ნორმატიული აქტები, რომლებიც უშუალოდ არის დაკავშირებული სსიპ ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრის საქმიანობასთან

 

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
საქართველოს კანონი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ 05.01.2017

საქართველოს მთავრობის განკარგულება #232 "საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაციისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა ტრენინგის მექანიზმის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 18 ივნისის #1182 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. 14.03.2016
მთავრობისადგენილება N 319 „ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა უწყვეტი სწავლების სისტემის, მასში ჩართული უწყებების უფლებამოსილებების და ამ სისტემის ფუნქციონირების პრინციპებისა და წესის დამტკიცების თაობაზე“ 16.07.2015ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემისა და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრის ოფიციალური ვებ-გვერდი