თვითმმართველობა და რეგიონული განვითარება
კანონმდებლობა პროექტები პუბლიკაციები
პროაქტიულად გამოქვეყნებული ინფორმაცია 6.2

ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტები, რომლებიც, სსიპ ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრის შეფასებით, საზოგადოებრივი ინტერესის შემცველია

 

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
საქართველოს მთავრობის დადგენილება #449 17.04.2015

სსიპ ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრის

დირექტორის ბრძნება

ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა უწყვეტი სწავლების სასწავლო პროგრამების ხარისხის შეფასების ექსპერტთა შერჩევისა და საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ

05.01.2016

სსიპ ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრის

დირექტორის ბრძანება

ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა უწყვეტი სწავლების სასწავლო პროგრამების რეესტრის ადმინისტრირებისა და წარმოების წესის დამტკიცების შესახებ 

05.01.2016

ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა უწყვეტი სწავლების სასწავლო პროგრამების ხარისხის შეფასების ექსპერტთა სიის დამტკიცების თაობაზე 10.03.2016

სსიპ ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრის

დირექტორის ბრძანება

ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა უწყვეტი სწავლების სასწავლო პროგრამ(ებ)ის რეგისტრაციის წესისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა უწყვეტი სწავლების სისტემის სასწავლო პროგრამ(ებ)ის სპეციალური სტანდარტების დამტკიცების შესახებ

10.10.2016

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის "ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრი"-ს დირექტორის საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ"  სსიპ - ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრის დირექტორის 2014 წლის 14 მარტის Nპ/10 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე   16.05.2017

 ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემისა და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრის ოფიციალური ვებ-გვერდი