თვითმმართველობა და რეგიონული განვითარება
კანონმდებლობა პროექტები პუბლიკაციები
სამართლებრივი აქტები

ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა უწყვეტი სწავლების სასწავლო პროგრამ(ებ)ის რეგისტრაციის წესისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა უწყვეტი სწავლების სისტემის სასწავლო პროგრამ(ებ)ის სპეციალური სტანდარტების დამტკიცების შესახებ (კოდიფიცირებული).

 

ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა უწყვეტი სწავლების სასწავლო პროგრამების ხარისხის შეფასების ექსპერტთა შერჩევისა და საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ.

 

ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა უწყვეტი სწავლების სასწავლო პროგრამების რეესტრის ადმინისტრირებისა და წარმოების წესის დამტკიცების შესახებ.

 

ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა უწყვეტი სწავლების სასწავლო პროგრამების ხარისხის შეფასების ექსპერტთა სიის დამტკიცების თაობაზე.

 

საქართველოს მთავრობის დადგენილება #319 "ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა უწყვეტი სწავლების სისტემის, მასში ჩართული უწყებების უფლებამოსილებებისა და ამ სისტემის ფუნქციონირების პრინციპებისა და წესის დამტკიცების თაობაზე".

 

საქართველოს მთავრობის განკარგულება #232 "საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაციისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა ტრენინგის მექანიზმის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 18 ივნისის #1182 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.

 

ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა უწყვეტი სწავლების სისტემის სათათბირო საბჭოს შემადგენლობისა და მისი დებულების დამტკიცების თაობაზე.

 

"ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა უწყვეტი სწავლების სისტემის სათათბირო საბჭოს შემადგენლობისა და მისი დებულების დამტკიცების თაობაზე" - საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრის დირექტორის 2015 წლის 16 დეკემბრის №ს/20 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.

 

"ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა უწყვეტი სწავლების სისტემის სათათბირო საბჭოს შემადგენლობისა და მისი დებულების დამტკიცების თაობაზე" - საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრის დირექტორის 2015 წლის 16 დეკემბრის №ს/20 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.

 

 
ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემისა და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრის ოფიციალური ვებ-გვერდი